Informacje prasowe

03.09.2014

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w pierwszym półroczu 2014 roku

Grupa Kapitałowa Magellan jest liderem na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych.

Wyniki finansowe Grupy Magellan w 1H 2014 roku:

  • 25,1 mln zł zysku netto - wzrost o 25% r/r

- dynamiczny wzrost wyniku netto na skutek wzrostu skali działalności Grupy Magellan oraz obniżenia średniego kosztu finansowania zewnętrznego

- kontynuacja długoterminowego trendu wzrostu wyników (wzrost wyniku netto w 2Q o 21% r/r) – wzrost niezależny od warunków rynkowych

  • 1,18 mld zł portfela aktywów finansowych na 30.06.2014 r. – wzrost o 20% r/r
  • dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – ponad 4-krotny wzrost wartości udzielonego finansowania w 1H2014 w ujęciu r/r
  • rozwój biznesu na rynkach zagranicznych – 50% wzrost wartości portfela i 38% wzrost wyniku netto r/r
  • 934 mln zł kontraktacji (wzrost o 2% r/r), w tym:

- 617 mln PLN kontraktacji bilansowej – wzrost o 7% r/r

- 318 mln PLN kontraktacji pozabilansowej – spadek o 6% r/r

  • 584 mln zł wpływów na konta Grupy - wzrost o 6% r/r

- Otoczenie rynkowe w pierwszym półroczu było dla Grupy Magellan wymagające. Zauważyliśmy większą konkurencję ze strony banków i niebankowych instytucji finansowych, szczególnie w obszarze bezpośredniego finansowania szpitali. Aktywność konkurentów dotyczy głównie transakcji realizowanych w ramach przetargów, gdzie decydujące znaczenie przy wyborze oferty ma cena, w związku z tym ta grupa produktów w naszym portfolio charakteryzuje się najniższą rentownością. Warto podkreślić, że pozycja finansowa szpitali nie zmieniła się na lepsze z uwagi na niedobór środków finansowych na leczenie szpitalne. W pierwszym półroczu mocno postawiliśmy na rozwój sprzedaży produktów finansowych o wyższym poziomie marży i bardziej dopasowanych do zapotrzebowania rynkowego. Nowe aktywności biznesowe z okresu na okres dają nam coraz większy udział w biznesie Grupy. Dywersyfikacja sprzedaży pozwala nam utrzymać wzrost wolumenu kontraktacji przy zachowaniu odpowiednich poziomów rentownościmówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Dynamicznie rośnie sprzedaż w obszarze produktów finansowych dla samorządów, w finansowaniu inwestycji w służbie zdrowia oraz na rynkach zagranicznych. Łącznie sprzedaż w tych segmentach miała w pierwszym półroczu 34% udział w kontraktacji bilansowej całej Grupy i stanowiła 29% udział w portfelu aktywów Grupy Magellan.

- Szczególnie chciałbym podkreślić bardzo udaną współpracę z samorządami. W pierwszym półroczu o ponad 300% wzrosła kontraktacja bilansowa w produktach finansowych skierowanych do samorządów i ich dostawców w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Zaczyna przynosić efekty prowadzona przez nas od dawna edukacja samorządów w obszarze korzystania z pozabankowych produktów finansowych. Szczególnie wysoki poziom sprzedaży zanotowaliśmy w drugim kwartale, w którym kontraktacja wyniosła 45 mln zł – w tym segmencie poziom rekordowy w historii Magellana. W perspektywie kolejnych kwartałów widzimy spory potencjał na finansowanie JST. Wzrost wydatków majątkowych samorządów w 2014 roku będzie między innymi efektem roku wyborczego oraz niskich nakładów w 2013 roku. Jest to duża szansa dla Magellana na skokowe zwiększenie kontraktacji i portfela aktywówmówi Krzysztof Kawalec.

Równie dobry okres, jak segment JST, ma za sobą spółka MEDFinance, która finansuje inwestycje w służbie zdrowia. Sprzedaż w tym segmencie przekroczyła w pierwszym półroczu tego roku 68 mln zł, wobec 46 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Szczególnie udany był drugi kwartał, w którym MEDFinance zanotowało rekordowy poziom sprzedaży - ponad 48 mln zł. Na podkreślenie zasługuje zyskowność w MEDFinance. W pierwszym półroczu wynik netto spółki wyniósł 1,7 mln zł, czyli o 27% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

- W segmencie finansowania inwestycji w służbie zdrowia, podobnie jak w segmencie JST, widzimy duże szanse na zwiększenie sprzedaży w drugim półroczu. Dane historyczne potwierdzają, że najwięcej inwestycji prowadzonych jest w trzecim i czwartym kwartalemówi Krzysztof Kawalec.

W pierwszym półroczu, spółki Magellana działające na rynkach zagranicznych w Czechach i na Słowacji, zanotowały 1,3 mln zł zysku netto, o 38% więcej w ujęciu rok do roku. Rynki zagraniczne stają się coraz bardziej widoczne w portfelu aktywów całej Grupy Magellan. Na koniec czerwca 2014 roku aktywa zbudowane za granicą stanowią prawie 11% portfela Grupy.

- Spodziewamy się w drugim półroczu większego zapotrzebowania na produkty finansowe dla szpitali w Czechach i na Słowacji, głównie z powodu przesunięcia w czasie zapowiadanej pomocy publicznej dla szpitali na rynku czeskim oraz brakiem perspektyw na, oczekiwane przez dostawców, oddłużenie szpitali klinicznych na Słowacji. Pracujemy także intensywnie nad rozpoczęciem działalności na nowym rynku europejskim. Mamy już zespół menadżerów, którzy będą zajmować się nowym rynkiem. Oczekujemy, że pierwszą transakcję przeprowadzimy jeszcze w tym roku. Inwestycje na nowym rynku planujemy finansować długiem, ponieważ środowisko niskich stóp procentowych sprzyja w pozyskaniu taniego finansowania w bankach. Ponadto mamy bezpieczny poziom zadłużenia, który pozwala nam jeszcze zwiększyć poziom zalewarowania spółki.mówi Krzysztof Kawalec.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd spółki Magellan podtrzymuje deklarację wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto. – Uważamy, że Spółki dynamicznie rozwijające się, które jednocześnie płacą dywidendę, są lepiej postrzegane przez inwestorów. Sytuacja płynnościowa Grupy pozwala na wypłatę dywidendy. O decyzjach związanych z wypłatą dywidendy będziemy informować rynek w odpowiednim czasie.mówi Krzysztof Kawalec.

 

O Grupie Magellan

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym. Magellan jest także dostawcą produktów finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Spółka działa od 1998 roku. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 600 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan