Informacje prasowe

18.03.2016

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w 2015 roku

Grupa Kapitałowa Magellan jest międzynarodową instytucją na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych.

Wyniki finansowe Grupy Magellan w 2015 roku:

  • 43,1 mln zł zysku netto - solidny wynik finansowy oparty o systematyczny rozwój Grupy

  • 1.718 mln zł wpływów i przychodów na konta Grupy (wzrost o 18% r/r)

  • utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w warunkach silnej konkurencji rynkowej:

- 1.703 mln zł kontraktacji bilansowej

  • wysoki poziom portfela podstawą dalszego rozwoju Grupy (1.708 mln zł portfela aktywów finansowych - wzrost o 14% r/r)

 

- W minionym roku utrzymaliśmy silną pozycję rynkową oraz wysoki potencjał wzrostu. Osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe w wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. W grudniu 2014 roku wartość odsetek ustawowych została obniżona o 5 pp. Obniżone odsetki ustawowe wpłynęły na zmniejszenie rentowności posiadanego portfela oraz stały się benchmarkiem rynkowym akceptowanego przez Klientów kosztu pozyskiwanego finansowania. Aby sprostać wyzwaniom płynącym z otoczenia, wykorzystaliśmy nasze przewagi rynkowe i oparliśmy rozwój Grupy na dywersyfikacji działalności - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Na koniec roku 2015 Grupa Magellan zbudowała rekordową wartość portfela aktywów finansowych w wysokości 1.708 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do okresu porównywalnego. Zarówno wartość portfela, jak i jego jakość oraz regularność stanowią solidną podstawę wyników finansowych przyszłych okresów.

Wyniki na rynkach zagranicznych

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęły nasze spółki zagraniczne, które uzyskały w 2015 roku w ramach kontraktacji bilansowej łącznie 60% wzrost wartości kontraktacji w stosunku do 2014 roku. Pozwoliło to zbudować spółkom zagranicznym portfel aktywów finansowych o łącznej wartości 283 mln zł na koniec 2015 roku, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu do portfela na koniec 2014 roku. Na rozwój spółek zagranicznych pozytywnie wpłynęło m.in. poszerzenie oferty produktowej o rozwiązania finansowe dla samorządów.

Dynamicznie rozwija się Oddział Korporacyjny w Hiszpanii, który zawarł umowy operacyjne o łącznej wartości 71 mln zł. Pozwoliło to na zbudowanie portfela aktywów finansowych o wartości 47 mln zł na dzień 31 grudnia 2015.

- Obecność na rynkach zagranicznych daje nam przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie dywersyfikacji terytorialnej zarówno w obszarze generowanej sprzedaży, jak i dywersyfikacji posiadanego portfela aktywów finansowych. Rynek hiszpański oceniamy jako bardzo chłonny dla usług Magellana i wierzymy, że działalność na nim będzie kluczowym czynnikiem dalszego rozwoju Grupy – dodaje Krzysztof Kawalec.

Nowa linia biznesowa

Nowe produkty, niestandardowe rozwiązania dopasowane do wymagań Klientów oraz elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zapewniają nam dominującą pozycję na rynku finansowania podmiotów publicznych i ich dostawców. Jednocześnie stale poszukujemy nowych dróg dotarcia do Klientów i kształtujemy ofertę zgodnie z rynkowymi trendami. W odpowiedzi na rosnące potrzeby płynnościowe sektora MSP, w 2015 roku stworzyliśmy nową linię biznesową - Faktoring dla Biznesu, poszerzając ofertę o usługi faktoringowe świadczone poza rynkiem medycznym i samorządowym.

Długofalowy wzrost wartości Grupy

Poszukując dalszych możliwości dynamicznego rozwoju Grupy, w 2015 roku rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych. W efekcie czego podmiot dominujący Grupy – Spółka Magellan S.A. zawarła umowę z Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF), w wyniku której włoski inwestor ogłosił wezwanie na sprzedaż akcji Magellan S.A. W opinii Zarządu współpraca z BFF jest zgodna ze strategią Spółki i postrzegamy BFF jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wspierać jej rozwój w przyszłości.

Niezależnie od efektu procesu wezwania, Grupa Magellan konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, budując silne fundamenty oraz przewagi konkurencyjne do dalszego rozwoju i wzmacniania wartości Grupy.

 

 

O Grupie Magellan

Grupa Magellan dostarcza zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym i jednostek samorządów terytorialnych.

Spółka działa od 1998 roku i jest jedną z najdłużej działających instytucji tego typu. Magellan S.A. aktywnie współpracuje z ponad 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami Spółki są szpitale, firmy farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny oraz firmy świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media, a także jednostki samorządów terytorialnych. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne - Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Central Europe z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W czerwcu 2010 roku założona została spółka zależna MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze Służby Zdrowia w Polsce.

Magellan S.A. jest notowany na GPW od 1 października 2007 roku.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-DobrzyńskaDyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2012 Copyrights by Grupa Magellan